Konstytucja

§ 1. Cele deklaracji:

 1. Wyjaśnia czym jest Hackerspace Trójmiasto.
 2. Opisuje podstawowe mechanizmy działania Hackerspace’u.

§ 2. Czym jest Hackerspace Trójmiasto:

 1. Celami Hackerspace'u są: propagowanie kultury hackerskiej i rozwiązań open source, otwarte dzielenie się wiedzą i ideami, oddolna edukacja nieformalna i tworzenie nowych rozwiązań technologicznych.
 2. Powyższe cele realizowane są poprzez udostępnienie członkom przestrzeni do realizacji projektów i wymiany wiedzy, oraz działalność społeczną.
 3. Hackerspace jest finansowany poprzez składki, dotacje, oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, przez fundację CODE:ME.
 4. Hackerspace jest projektem fundacji CODE:ME. Fundacja wspiera rozwój Hackerspace’u poprzez wzięcie na siebie kwestii prawno-administracyjnych. Fundacja zapewnia ciągłe działanie Hackerspace’u w razie problemów finansowych. Hackerspace promuje i wspiera merytorycznie przedsięwzięcia Fundacji.

§ 3. Członkostwo:

 1. Wyróżnia się dwa typy członkostwa:
  • Hacker to osoba zainteresowana korzystaniem z Hackerspace’u i dostępnej infrastruktury, jednak nie zainteresowana udziałem w zgromadzeniu i procesie decyzyjnym.
  • Członek Rady to hacker z większym stażem, który jest zainteresowany większym zaangażowaniem w działalność Hackerspace’u. Należy on do Rady HS'u i ma głos w decyzjach na zgromadzeniu.
 2. Uzyskanie statusu Hackera:
  1. By zostać Hackerem wymagana jest składka ustalona w regulaminie oraz potwierdzenie tożsamości. W wyjątkowych przypadkach, wymaganie opłacania składek może zostać zniesione za szczególne zasługi dla HS’u.
  2. Uzyskanie statusu następuje po spełnieniu wymagań z pkt. 3.2.1. oraz uzyskaniu poparcia przez 3 Hackerów, w tym 2 członków rady.
 3. Członkostwo w Radzie HS’u:
  1. Hacker, który uczesticzył w działalności Hackerspace przez pół roku, może ubiegać się o członkostwo w Radzie.
  2. Kandydatura na członka Rady zostaje poddana głosowaniu przez Radę HS’u. Do przyjęcia kandydata wymagane jest kworum równe 60% wszystkich członków Rady i zgoda bezwzględnej większości w głosowaniu. W przypadku nie uzyskania tej większości, okres próbny zostaje przedłużony.
 4. Osoba może utracić status Hackera lub członka Rady na drodze głosowania przez Radę HS’u. Do usunięcia osoby z Rady wymagane jest kworum w wysokości 60% członków i bezwzględna większość w głosowaniu.

§ 4. Rada Hackerspace’u:

 1. Prawo do podejmowanie najważniejszych decyzji i wytyczania kierunków rozwoju Hackerspace’u należy do Rady HS’u.
 2. Rada HS’u podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady podczas Zebrania.
  1. Każde głosowanie musi być ogłoszone minimum tydzień przed, drogą mailową, oraz musi zawierać wszystkie punkty, które będą poddane głosowaniu.
  2. Projekt niespełniający wymogów z punktu 4.2.1 może być poddany pod głosowanie jeżeli zgodzi się na to co najmniej połowa członków Rady obecnych na Zebraniu.
  3. Wszystkie głosowania są jawne, chyba że Rada postanowi inaczej.
 3. Zarząd Fundacji posiada w Radzie HS’u minimum jednego przedstawiciela oraz posiada prawo liberum veto kiedy dana decyzja zagraża Fundacji pod względem finansowym, wizerunkowym lub prawnym, lub gdy stoi w opozycji z jej celami statutowymi.
 4. Zmiana Deklaracji Organizacyjnej wymaga poparcia nowej wersji Deklaracji przez przynajmniej 80% członków Rady oraz przyjęciu jej zwykłą większością przez resztę członków HSu obecnych na głosowaniu.

§ 5. Szef Hackerspace’u:

 1. Szef Hackerspace odpowiedzialny jest za organizację codziennej pracy HS’u.
 2. Szef wybierany jest przez Radę HS’u zwykłą większością głosów, przy 80% kworum, na dwuletnią kadencję.
 3. Szef mianuje Wiceszefa mającego go wspierać i zastępować w przypadku niedyspozycji.
 4. Szef i Wiceszef odpowiadają za współpracę z Fundacją CODE:ME.
 5. Szef i Wiceszef mogą tworzyć tymczasowe stanowiska koordynatorów danych projektów. Koordynatorzy sprawują władzę wykonawczą w zakresie danego projektu.
 6. Szef i Wiceszef mogą zostać odwołani przez Radę HS’u zwykłą większością głosów przy 80% kworum.

Pierwszą listę wymienionych w dokumencie funkcji podaje Wojciech “Ksiądz” aka “Sekretarka” Kokorzycki przed wprowadzeniem dokumentu w życie.

Dokument wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2017, chyba że Wojtek go zablokuje. W międzyczasie Wojtek może wprowadzić zmiany ortograficzne, nazewnicze, itp. nie zmieniające sensu dokumentu.

Słownik:

 • Kworum - minimalna liczba członków zgromadzenia, niezbędna do prowadzenia obrad lub podjęcia wiążących decyzji.
 • Większość zwykła - większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw.
 • Większość bezwzględna - większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się.
 • Zebranie - spotkanie członków Rady, spełniające wymogi kworum, podczas którego podejmuje ona wiążące decyzje.
 • dokumenty/konstytucja.txt
 • ostatnio zmienione: 2018/03/01 16:44
 • (edycja zewnętrzna)